Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων για τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις Αρμοδιότητες της Διοίκησης της εταιρείας.

Η Πολιτική Ποιότητας της Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ βασίζεται στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει η εταιρεία, με σκοπό την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων από αυτήν προϊόντων / υπηρεσιών. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας συνοψίζεται στα εξής:

  • Η επίτευξη των απαιτούμενων προδιαγραφών και δεσμεύσεων (είτε αυτές είναι απόρροια απαιτήσεων βάση συμβάσεων ή συμφωνίας με τον πελάτη, νομοθετικών απαιτήσεων, ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από τη Διοίκηση της εταιρείας).
  • Η θέση, ανασκόπηση και επανασχεδιασμός των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.
  • Η πρόληψη της εμφάνισης μη συμμορφώσεων, παραπόνων, αστοχιών.
  • Η διαρκής βελτίωση όλων των επίπεδων λειτουργίας της εταιρείας από την πώληση μέχρι την παράδοση, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών και των επιμέρους Διαδικασιών τους.
  • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακόμα και πέρα από τις προσδοκίες τους μέσα από την εφαρμογή μεθόδων ενεργητικής προσέγγισης, στοχεύοντας στην αύξηση της ικανοποίησής τους και την διεύρυνση της συνεργασίας με την εταιρεία.
  • Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Σ.Δ.Π., ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
  • Η διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών και αρχείων των πελατών, που θα χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν της έγκρισής τους.

Καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση του στόχου ποιότητας θεωρείται η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Σ.Δ.Π., ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.

Η επιχείρηση φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση όλων των επίπεδων λειτουργίας της εταιρείας από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση και την παρακολούθηση μετά την παράδοση, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών και των επιμέρους Διαδικασιών τους.

Όλο το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας αναλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου να διαχύσει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας στο προσωπικό ευθύνης του, να την αναλύσει και να την εξηγήσει, ώστε να το ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει για την πλήρη και σωστή εφαρμογή της.

Share this post